Podmínky pronájmu obytného vozu
(K 01/2017)

PRICE

Platí ceny ceníku 2020. Ceny pronájmu zahrnují: DPH, vybavení a příslušenství, servisní služby, komplexní pojištění.

 

Výpočet

Cena pronájmu se počítá pronajímatelem u smluvně sjednané půjčovny až do předání vozidla. Můžete je vzít zpět pouze během otevírací doby.

 

Pokud je vozidlo vráceno před uplynutím sjednané doby pronájmu, je splatná plná smluvní cena za pronájem. Pokud bude vozidlo odebráno pozdě, bude účtována plná denní cena. Pronajímatel si vyhrazuje právo uplatnit další škodu.

 

Jednorázový servisní poplatek ve výši 129,00 EUR za instruktáž vozidla, předání, láhev s benzínem (maximálně 1 kus), zpáteční a vnější čištění.

 

PLATBA

Po uzavření nájemní smlouvy musí nájemce provést zálohu ve výši 500,00 EUR. Není-li lhůta splatnosti dodržena, pronajímatel již není smlouvou vázán.

 

Očekávaná celková cena za pronájem se platí po potvrzení rezervace, nejpozději však 4 týdny před pronájmem. U krátkodobých rezervací je očekávaná celková cena splatná okamžitě.

 

Za každou připomenutí je účtován poplatek 3,00 EUR. Pokud je zpoždění nájemce zadáno inkasní agentuře, nese nájemce výsledné náklady.

 

ZÁLOHA

Při dodání je třeba uhradit kreditní kartou 500,00 €. Záloha je uvedena ve zprávě o předání. Pokud je vozidlo vráceno nepoškozené, záloha bude vrácena.

 

REZERVACE A ZRUŠENÍ

Můžete si rezervovat osobně u Campingworld Neugebauer GmbH, písemně nebo telefonicky. Nájemní smlouva je uzavřena po obdržení písemného potvrzení rezervace pronajímatelem.

 

Pokud nájemce odstoupí od smlouvy před dohodnutým zahájením pronájmu, musí být podle údajů o rezervaci zaplaceno následující části očekávané ceny pronájmu:

  • Storno do 50 dnů před prvním dnem pronájmu: 50%
  • až 14 dní: 75%
  • méně než 14 dní: 90%

 

Pokud není karavan odstraněn, považuje se to za stažení. Pokud je vozidlo vráceno před uplynutím sjednané doby pronájmu, musí být zaplacena celá smluvně dohodnutá cena za pronájem.

 

DODÁVKY, VRÁTENÍ A ČIŠTĚNÍ NÁKLADŮ

Karavany mohou být převzaty nebo vráceny na místě 2620 Neunkirchen, Wiener Straße 96, jak bylo dohodnuto.

 

Vozidla jsou předávána v vyčištěném stavu a s plným palivem. Vozidla musí být také vrácena s plným palivem. Pokud je karavan vrácen nevyčištěný, jsou při vrácení vozidla splatné následující poplatky za úklid:

  • Vnitřní čištění normální 79,00 EUR nebo vnitřní čištění extrémně špinavé 169,00 EUR.
  • Pokud není nádrž na odpadní vodu vyprázdněna a chem. Za WC bude účtována částka 99,00 €.

 

Po naložení vozidla se s nájemcem vypracuje zpráva o předání. Nájemce s bezpodmínečným podpisem přijímá smluvní podmínky vozidla.

 

AUTORIZOVANÝ ŘIDIČ

Minimální věk pronajímatele nebo oprávněného řidiče musí být 23 let a musí být rakouskými občany. Nájemce nebo oprávněný řidič musí mít navíc dva roky licenci „B“. Vozidlo smí řídit pouze nájemce a řidiči uvedení v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen na žádost pronajímatele sdělit jméno a adresu všech řidičů vozidla, pokud nejsou uvedeny v samotné nájemní smlouvě. Řidiči jsou zástupci nájemce.

 

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Nájemce nesmí používat vozidlo:
1. Účast na sportovních událostech a testech vozidel.
2. pro přepravu výbušných, vysoce hořlavých, toxických, radioaktivních nebo
jinak nebezpečné látky.
3. spáchat celní a jiné trestné činy, i když pouze poté
zákonu místa činu hrozí pokuta.
4. pro podnájem nebo půjčování.
5. Výlety do válečných a krizových oblastí.

 

ZAHRANIČNÍ CESTY

Jsou možné zahraniční cesty do všech evropských zemí (výjimka bod 5). Pro neevropské země, jako je Asijské Turecko, Izrael, Tunisko atd., Po konzultaci s pronajímatelem, speciální Lze požadovat pojistné krytí.

 

OPRAVY

Opravy, které jsou nezbytné pro zajištění provozní nebo dopravní bezpečnosti vozidla, mohou být prováděny nájemcem až do výše 100,00 EUR (musí být předložena faktura), větší opravy lze objednat pouze se souhlasem pronajímatele. Pronajímatel nese náklady na opravu po předložení příslušných dokumentů, pokud nájemce není odpovědný za škodu.

 

CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NÁHODY

Nájemce je povinen informovat policii po nehodě, je-li to nezbytné pro zjištění závady řidiče, zranění osob nebo pokud očekávané poškození přesáhne 500,00 EUR, pokud nelze spolehlivě zjistit nezbytná zjištění. Odporující nároky nelze uznat.

 

Požár, krádež a poškození způsobené zvěří musí nájemce nahlásit pronajímateli a v případě škody ve výši 500,00 EUR okamžitě příslušnému policejnímu orgánu. Nájemce musí poskytnout pronajímateli podrobnou zprávu, včetně náčrtu, i v případě drobného poškození. Zpráva o nehodě musí obsahovat jméno a adresu zúčastněných osob a všech svědků, jakož i registrační číslo zúčastněných vozidel. Pokud očekávané množství škody přesáhne osobní odpovědnost nebo pokud vozidlo již není bezpečné řídit, musí být majitel informován telefonicky.

 

POJIŠTĚNÍ

Vozidlo je v souladu s platnými obecnými podmínkami pro motorová vozidla
plně pojištěny.

 

ODPOVĚDNOST RENTÁLU

Nájemce odpovídá za škodu v rámci komplexního pojištění ve výši 750,00 EUR
Odpočitatelné za každou škodu.

 

Nájemce však plně odpovídá za náhodné škody, pokud škodu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nebo pokud škoda byla způsobena neschopností řídit s alkoholem nebo drogami.

 

Totéž platí pro škody způsobené nedodržením označení VÝŠKA
stejně jako TRANZITNÍ ŠÍŘKA.

 

Pokud nájemce spáchal havarijní let nebo zanedbal své povinnosti v souladu s (chování v případě nehody) s těmito podmínkami, je rovněž plně odpovědný, ledaže škoda neměla žádný vliv na určení škodové události.

 

Nájemce plně odpovídá za veškeré škody způsobené užíváním
neautorizovaný řidič nebo pro zakázané účely (zakázané použití) nákladem
nebo jsou způsobeny nesprávnou manipulací s vozidlem.

 

Jinak zůstává právní odpovědnost.

 

Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel odpovídá za všechny škody způsobené nájemci, pokud je krytí v rámci pojištění motorového vozidla uzavřeného pro vozidlo. Za škodu, která není kryta pojištěním, je odpovědnost pronajímatele za majetkovou a majetkovou škodu omezena na úmysl a hrubou nedbalost.

 

Pronajímatel není povinen skladovat věci, které nájemce po návratu zanechal ve vozidle.

 

Pokud vozidlo není při předání v bezpečném stavu nebo pokud nemůže být předáno z jiných důvodů, bude k dispozici rovnocenné vozidlo.

 

PŘÍSLUŠNOST

Místem příslušnosti je okresní soud 2620 Neunkirchen

 

Všeobecné podmínky naleznete zde.